مواد ضد خوردگی

تجمع رسوب و خوردگی فلزی مسائل مهم و موثر بر بهره برداری و نگهداری از سیستم های تولید بخار صنعتی است. رسوب توسط تجمع نمک های موجود در سختی آب در دیگ بخار ایجاد می شود که باعث کاهش راندمان انتقال حرارت و سرعت انتقال سیال در لوله ها می شود. سختی موجود در آب را می توان قبل از وارد شدن آنها به سیستم بویلر و یا می توان آنها را در داخل دیگ بخار با مواد ضد رسوب مناسب کنترل کرد. خوردگی اکسیژن مربوط به اجزای فلزی دیگ بخار، منجر به افزایش هزینه های تعمیر و نگهداری و کاهش راندمان بویلر می شود. برای اطمینان از اینکه چنین سیستم های دیگ بخار به خوبی نگهداری می شود می بایست شرایط آب در همه زمان ها بررسی و با عامل های شیمیایی مهار شوند.

جهت خرید مواد ضد خوردگی مناسب می توانید با کارشناسان شرکت صنعت تاسیسات میلاش تماس بگیرید.