دی اریتور

این تجهیز یک وسیله مکانیکی است که برای جدا کردن گازهای محلول در آب تقطیر شده (آب کندانس) استفاده می شود. دی اریتور در مسیر آب تغذیه و بعد از مخزن آب کندانس و معمولا بالاتر از دیگ بخار نصب می شود.

از آنجا که با حرارت دادن آب، گازهای محلول در آن جدا می شوند، در دی اریتور با استفاده از گرم کردن آب تغذیه دیگ، گازهای محلول در آن را جدا می کنند. بخار آب وارد شده به دی اریتور در اثر از دست دادن حرارت خود تقطیر شده و به دستگاه برگشت داده می شود. چون گازهای آزاد شده غیر قابل چگالیده شدن می باشند، همراه بخار آب باقیمانده در دی اریتور از طریق یک لوله به محیط هدایت می شود. با طراحی مناسب، سطح تماس فاز بخار و فاز مایع در دی اریتور را افزایش داده و برای جلوگیری از مصرف بالای بخار آب، دی اریتور و مخزن آن عایق می شود. معمولا آب به وسیله نازل هایی از بالا و بخار از پائین وارد شده و در اثر تماس آنها دمای آب به حدود ۱۰۵ درجه سانتیگراد می رسد. در دی اریتور غلظت گاز دی اکسید کربن به حدود صفر و غلظت اکسیژن به حدود ۰۰۵/۰ میلی گرم در لیتر می رسد.

یک دی اریتور معمولا شامل قسمتهای زیر است: محفظه ورودی مخصوص آب با صفحه مشبک پخش کننده آب، شیر کاهش فشار بخار، خلاء شکن، شیر اطمینان، تله بخار مخصوص، مخزن ذخیره آب، و کنترل کننده سطح آب در مخزن. انتخاب دی اریتور بر اساس دبی ابی که لازم است عبور دهد (به عنوان مثال متر مکعب در ساعت) انجام می شود.

برای انتخاب دی اریتور های ساخت شرکت صنعت تاسیسات میلاش می توانید کاتالوگ های پیوست را ببینید یا با کارشناسان این شرکت تماس بگیرید.