آب آشامیدنی – ویژگی های فیزیکی و شیمیایی
در این استاندارد حد مجاز و مطلوب پارامترهای مختلف فیزیکی، شیمیایی و رادیو اکتیو موجود در آب ارائه شده است.
آب آشامیدنی – ویژگی های فیزیکی و شیمیایی (اصلاحیه شماره ۱)
در این اصلاحیه، بندهای استاندارد شماره ۱۰۵۳ که موجب بازنگری قرار گرفته اند بازنویسی و ارائه شده اند.
آب آشامیدنی بسته بندی شده – ویژگی ها
هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگیها، نحوه بسته بندی و نشانه گذاری آب های آشامیدنی است.
آب آشامیدنی بسته بندی شده – ویژگی ها (اصلاحیه شماره ۱)
در این اصلاحیه، بندهایی از استاندارد شماره ۶۶۹۴ که موجب بازنگری قرار گرفته اند بازنویسی و ارائه شده اند.
آب معدنی طبیعی- ویژگیها
هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی ها، نمونه برداری، روشهای آزمون، شرایط تولید بهداشتی، بسته بندی و برچسب گذاری آب معدنی طبیعی بسته بندی شده است.
سیستمهای تصفیه فاضلاب – قسمت ۶ – فرآیند لجن فعال
هدف از تدوین این استاندارد، تعیین عملکرد مورد نیاز برای تصفیه خانه های فاضلاب با استفاده از فرآیند لجن فعال در تصفیه خانه های مناطق با جمعیت بالاتر از ۵۰ نفر است.