مطالب این بخش با استفاده از اطلاعات منتشر شده توسط شرکتها و سازمانهای مختلف و بر اساس جستجوهای اینترنتی فراهم شده اند و مدارک و مستندات تولید شده توسط شرکت صنعت تاسیسات میلاش در ابتدای متن توضیح داده شده است.