مرکز پزشکی آموزشی و درمانی شهید دکتر لبافی نژاد
لبافی نژاد


بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی میلاد
بیمارستان میلاد


آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتوبیولوژی رازی
آزمایشگاه رازی


پلی کلینیک ۱۳ آبان
پلی کلینیک 13 آبان


پدیده شیمی جم
پدیده شیمی جم


نارایران
نارایران


پدیده شیمی قرن – اکتیو
اکتیو


هنکل پاک وش
هنکل پاک وش


فارکو شیمی

 

 

 

 


شیمیایی بهداش

 

 

 

 

 


شرکت مهندسی توسعه سایپا (SEECO)