به طور کلی از بایوساید های غیر اکسنده (non oxidizing) برای گند زدایی سیستم های اسمز معکوس استفاده می شود. دلیل استفاده از این بایوساید ها پیش گیری از تخریب (degradation) غشا است.

بایوساید غیر اکسنده (۲,۲-dibromo-3-nitrilopropionamide)  DBNPA گزینه خوبی برای گندزدایی مستقیم ممبرانهای سیستم اسمز معکوس است. برای ممبران های تمیز توصیه می شود که هفته ای ۲ تا ۳ مرتبه محلول DBNPA  با غلظت ۳۰ تا ۵۰ میلی گرم بر لیتر از به مدت ۳۰ دقیقه و هفته ای ۲ تا ۳ مرتبه به آب خام ورودی سیستم تزریق شود. در صورتی که ممبرانها دچار گرفتگی شده باشند مقدار ۱۰۰ میلی گرم بر لیتر به مدت ۶۰ دقیقه و ۲ تا ۳ مرتبه در هفته باید به سیستم تزریق شود.همچنین میتوان بطور مداوم حدود ۲ الی ۳ میلی گرم بر لیتر DBNPA به سیستم تزریق کرد.

توجه داشته باشید زمانی که مقدار گرفتگی به قدری باشد که از کنترل خارج شود ،عملکرد  DBNPA با مشکل روبرو می شود. زیرا DBNPA یک بایوساید غیر اکسید کننده است و نمی تواند در بایو فیلم نفوذ کند. .DBNPA بعنوان یک تصفیه پیشگیرانه بهترین عملکرد و کارایی را دارد .

ایزوتیازولین (Isothiazolinone) می تواند بعنوان تمیز کننده مورد استفاده قرار گیرد اما نه برای حذف لجن ، زیرا به زمان بیشتری نسبت به DBNPA نیاز دارد .زمانیکه از ایزوتیازولین جهت تمیز کردن ممبران استفاده می شود باید اجازه داد تا حداقل به مدت ۴ ساعت با ممبران در تماس باشد .

ایزوتیازولین هم چنین می تواند بطور مداوم به سیستم تزریق شود و یک روش خیلی عالی جهت نگهداری ممبرانها عاری از رشد میکروبی است.

برای استفاده از ایزوتیازولین ، روش تزریق مستقیم یا استفاده از محلول ایزوتیازولین پس از شستشو توصیه شده است.

استفاده مستقیم :

  1. به مدت یک هفته با تزریق مداوم ایزوتیازولین به مقدار ۱۰۰ میلی گرم بر لیتر به حداکثر میزان گندزدایی برسید.
  2. به مدت زمان یک هفته مقدار دز تزریقی را حدود ۱۰ میلی گرم بر لیتر کاهش دهید .
  3. مجددا مقدار دز مصرفی را جهت نگهداری حدود ۳ تا ۵ میلی گرم بر لیتر کاهش دهید .در طول تزریق دز نگهدارنده باید جمعیت میکروبی به دقت کنترل  شود تا اطمینان حاصل شود که مقدار دز تزریقی جهت کنترل رشد میکروارگانیزم ها کافی است .

 بعد از شستشوی ممبرین :

  1.  ممبران ها را بطور کامل تمیز کنید تا باکتری ها از ممبران حذف شوند .از شوینده های استاندارد بر پایه DBNPA استفاده کنید.
  2. به مدت یک هفته مقدار ۵ میلی گرم بر لیتر ایزوتیازولین به سیستم تزریق کنید .
  3. با نظارت دقیق بر فعالیت میکروبی، مجددا دوز مصرفی را به مقدار نگهدارنده حدود ۱ تا ۳ میلی گرم بر لیتر کاهش دهید .

ديدگاه غيرفعال مي باشد!