رزین تعویض یونی

رزین تعویض یونی
رزین تعویض یونی پلیمرهایی با ساختار شبکه ای و متخلخل هستند که یک یون بعنوان جزئی از این ساختار بطور دائم در آن مستقر است. با توجه به اینکه رزین از نظر بار الکتریکی خنثی است از این رو به اندازه ااکی والان های یون غیر متحرک باید یون متحرک در داخل شبکه رزین موجود باشد.
در هنگام تبادل یون، هر یون با یون با بار مشابه جایگزین خواهد شد. بعنوان مثال در سختی گیر ها، بنیان سولفات موجود در رزین های کاتیونی هر یون منیزیم یا کلسیم خود را با دو یون سدیم تعویض می نماید.
سختی، متداولترین پارامتری است که در آبها مورد توجه قرار می گیرد و شامل یونهای منیزیم و کلسیم محلول در آب است. در عمل حذف سختی توسط سختی گیر، یونهای سدیم موجود در شبکه رزین با یونهای منیزیم و کلسیم موجود در آب جایگزین می شوند.
هر چه مقدار یونها در آب خام ورودی پایین تر باشد طول دوره بهره برداری رزین بالاتر و تعداد دفعات احیا کمتر خواهد بود. به همین دلیل است که در خصوص آبهای شور یا آب دریا استفاده از سختی گیر امکان پذیر نیست و استفاده از سیستمهای اسمز معکوس یا روشهای تقطیری و تبخیری پیشنهاد می شود.
باید توجه داشت که همه یونها نمی توانند توسط رزین جذب شوند و بعضی یونها باعث تخریب رزین می شوند.
در طبقه بندی کلی رزین ها اگر گروه یونی غیر متحرک مستقر در شبکه رزین یک آنیون ( بعنوان مثال سولفونیک) باشند بنیان رزین دارای بار منفی بوده و رزین در شبکه خود یک کاتیون متحرک خواهد داشت. به چنین رزینی رزین کاتیونی می گویند.
در خصوص رزین های آنیونی نیز بنیان رزین دارای بار مثبت بوده و در شبکه رزین آنیون متحرک وجود خواهد داشت.
رزینهای مخلوط (mixed) نیز آمیزه ای از رزین های آنیونی و کاتیونی هستند.
برای انتخاب رزین های تعویض یونی می توانید با کارشناسان شرکت صنعت تاسیسات میلاش تماس بگیرید.