فیلتر کربن اکتیو بمنظور حذف ناخالصی های محلول در آب مورد استفاده قرار می گیرد. در این بخش دستور العمل بهره برداری از فیلتر های کربنی ساخت شرکت صنعت تاسیسات میلاش ارائه شده است.
با هدف حذف ذرات جامد معلق در آب از فیلتر شنی استفاده می شود. در فایل پیوست دستورالعمل بهره برداری از فیلتر های شنی ساخت شرکت صنعت تاسیسات میلاش ارائه شده است.
از سختی گیر های رزینی بمنظور حذف سختی ناشی از یونهای منیزیم و کلسیم محلول در آب استفاده می شود. در فایل پیوست دستورالعمل بهره برداری از سختی گیر های رزینی ساخت شرکت صنعت تاسیسات میلاش ارائه شده است.
فیلتر کربن اکتیو بمنظور حذف ناخالصی های محلول در آب مورد استفاده قرار می گیرد. در این بخش راهنمای نصب فیلتر های کربنی ساخت شرکت صنعت تاسیسات میلاش ارائه شده است.
با هدف حذف ذرات جامد معلق در آب از فیلتر شنی استفاده می شود. در فایل پیوست دستورالعمل نصب فیلتر های شنی ساخت شرکت صنعت تاسیسات میلاش ارائه شده است.
از سختی گیر های رزینی بمنظور حذف سختی ناشی از یونهای منیزیم و کلسیم محلول در آب استفاده می شود. در فایل پیوست دستورالعمل نصب سختی گیر های رزینی ساخت شرکت صنعت تاسیسات میلاش ارائه شده است.
نکات کلی و عمومی نصب و بهره برداری از تجهیزات تصفیه آب در فایل پیوست ارائه شده است.
کاتالوگ محصولات ساخت شرکت صنعت تاسیسات میلاش نظیر هیدروسیکلون، فیلتر شنی، فیلتر کربنی و سختی گیر رزینی در فایل پیوست ارائه شده است.
مشخصات فنی هوزینگ فیلتر های میکرونی ساخت شرکت تاسیسات میلاش در فایل پیوست ارائه شده است. این هوزینگها در چهار کلاس کلی و با استفاده از متریال استیل در گریدهای مختلف تولید و عرضه می شوند.